top of page

Splosni pogoji


Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje in šolo kajtanja

1. SPLOŠNA DOLOČILA a) Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del pogodbe o turističnem aranžmaju, ki jo skleneta Doživetja d.o.o. kot pravni lastnik blagovne znamke KITEPACK (v nadaljevanju »KitePack«) oziroma njegova pooblaščena agencija in potnik (v nadaljevanju »potnik«), ki prijavlja sebe ali tretjo osebo na določen turistični aranžma. Potnik je ob podpisu pogodbe oziroma pri spletni prijavi seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. b) Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira KitePack, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. c) Organizator turističnega aranžmaja je tisti, ki je v pogodbi o turističnem aranžmaju naveden kot organizator turističnega aranžmaja in jamči za izvedbo objavljenega programa po njegovi vsebini. d) V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko ali po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletnih straneh www.kitepack.com e) Potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno prijavo ali opravila plačilo turističnega aranžmaja in se nanj nanašajo ti splošni pogoji. 2. PRIJAVA a) Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma v poslovalnici KitePack, njegovi pooblaščeni agenciji, preko interneta, emaila ali telefonsko. b) Ob prijavi KitePack in potnik skleneta pogodbo o turističnem aranžmaju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o naročnikovem turističnem aranžmaju. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program turističnega aranžmaja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije. c) V primeru telefonske prodaje turističnega aranžmaja se pogodba o turističnem aranžmaju šteje za sklenjeno s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev po telefonu. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbo tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma in s tem sklenil pogodbo o turističnem aranžmaju. d) V primeru internetne prodaje se pogodba šteje za sklenjeno, ko potnik na internetni strani www.kitepack.com izpolni in pošlje internetni obrazec Prijava ali ko pošlje email z svojimi osebnimi podatki. V obeh primerih se strinja tudi s temi splošnimi pogoji. e) KitePack za svoje storitve zaračunava potniku stroške rezervacije v višini 15 € na prijavnico za turistični aranžma. f) V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. g) Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi turističnega aranžmaja. Šteje se, da je pogodba veljavna brez podpisa. h) Za zavezujočo prijavo se poleg podpisane pogodbe ali plačila šteje tudi vsako naročilo, posredovano telefonsko ali v obliki elektronske pošte ali elektronske prijave, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev in njihove rojstne podatke. Za prijavo se šteje tudi plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. i) Ob rezervaciji na poizvedbo (on request) potnik plača varščino v višini, glede na lestvico stroškov odpovedi z predvidenim datumom odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. j) V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga". k) V primeru posamezne prijave za turistični aranžma lahko potnik prepusti KitePack-u, da mu poskuša najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, takemu potniku KitePack vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi. 3. PLAČILO a) Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo na transakcijski račun KitePack-a. b) Terminski plan plačil je naveden v pogodbi o turističnem aranžmaju ali v programu turističnega aranžmaja. Ob prijavi potnik plača 50 % cene turističnega aranžmaja, preostali del pa najmanj 14 dni pred začetkom turističnega aranžmaja, v kolikor pri posameznem aranžmaju ni določeno drugače. c) V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o turističnem aranžmaju in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o turističnem aranžmaju iz 7. točke teh splošnih pogojev. d) Posebni plačilni pogoji za posamezen turistični aranžma so navedeni v pogodbi o turističnem aranžmaju. 4. CENE a) Cene turističnega aranžmaja so določene s programom turističnega aranžmaja ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je poleg osnovne cene turističnega aranžmaja dolžan plačati: vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.), izbrana doplačila in doplačila, katera potnik prijavi, njihovo izvedbo pa KitePack le priporoči ali o njej informira. b) KitePack ali drugi organizator ima pravico do povišanja cene pred pričetkom turističnega aranžmaja. Razlogi za dvig cene so lahko: spremembe v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno turističnega aranžmaja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. c) Potnik ima pravico razdreti pogodbo o turističnem aranžmaju, če je podražitev višja od 10 % osnovne cene turističnega aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez dejansko nastalih stroškov (letalska karta). Potnik ni upravičen do povračila morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov ter brez pravice do nadomestila škode. d) O morebitni spremembi cene KitePack potnika obvesti preko elektronske pošte ali telefonsko.

5. STORITVE VŠTETE V CENI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA a) Storitve vštete v ceni turističnega aranžmaja so navedene v pogodbi o turističnem aranžmaju ali v programu turističnega aranžmaja. b) Če ni drugače navedeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja za eno osebo in nastanitev v dvoposteljnih objektih.

6. DODATNE STORITVE a) Dodatne storitve so storitve, ki niso vštete v osnovni ceni turističnega aranžmaja. Kadar so k turističnem aranžmaju razpisane dodatne storitve lahko potnik prijavi in doplača te storitve ob prijavi na osnovne storitve. V primeru naknadne prijave na dodatne storitve po že opravljeni prijavi na osnovne storitve, lahko cena dodatnih storitev odstopa od navedenih. b) Med samim turističnim aranžmajem lahko potnik doplača dodatne storitve v kraju kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, in po ceni, veljavni na kraju samem. c) KitePack lahko nekatere dodatne storitve, ki jih ne izvede sam, priporoči. V tem primeru KitePack ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik v tem primeru plača dodatne storitve direktno ponudniku, ali ob prijavi na turistični aranžma ali na kraju samem. Potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno pri ponudniku storitve na kraju samem. 7. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA TURISTIČNEGA ARANŽMAJA a) Potnik ima pravico do pisne odpovedi turističnega aranžmaja. Če odpoved ni pisna, se šteje, da odpovedi ni bilo. Ko potnik odpove pogodbo o turističnem aranžmaju, ima KitePack pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. b) Če potnik odpove pogodbo o turističnem aranžmaju, KitePack obdrži stroške rezervacije v višini 15€ na prijavnico. c) Višina povračila stroškov odpovedi turističnega aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o turističnem aranžmaju: -do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 50% cene turističnega aranžmaja; -od 30 do 7 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 75% cene turističnega aranžmaja; -manj kot 7 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve - 100% cene turističnega aranžmaja; d) Ne glede na točko »c« lahko KitePack zaračuna potniku tudi vse dodatne dejanske stroške, ki jih je imel s prijavo potnika in jih zaradi odpovedi turističnega aranžmaja s strani potnika ne bo mogel povrniti. e) Kadar organizator turističnega aranžmaja ni KitePack, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi turističnega aranžmaja pogoji drugega organizatorja s pribitkom 10% celotne vrednosti turističnega aranžmaja. f) Če potnik ne odpove pogodbe o turističnem aranžmaju in se ga tudi ne udeleži, mu KitePack oziroma drugi organizator ne vrača denarja vplačanega za turistični aranžma. g) Med izvedbo turističnega aranžmaja lahko potnik prekine turistični aranžma na svojo željo s pisno izjavo o prekinitvi. V takem primeru nima pravice do povračila stroškov ali vplačanega zneska za turistični aranžma niti delno niti v celoti. h) V kolikor potnik med izvajanjem turističnega aranžmaja po svoji želji spremeni program, ki je dogovorjen v pogodbi o turističnem aranžmaju, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe o turističnem aranžmaju. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali vplačanega zneska, ne delno ne v celoti. Dodatno je potnik odgovoren še za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil drugim potnikom ali organizatorju turističnega aranžmaja. i) V primeru spremembe programa na lastno željo potnika ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani KitePack ali drugega organizatorja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati nobene odškodnine ali znižanja cene turističnega aranžmaja. j) Pomanjkanje vetra ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato KitePack v primeru odpovedi turističnega aranžmaja s strani potnika zaradi pomanjkanja vetra ravna v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi turističnega aranžmaja. 8. ODPOVEDNI RIZIKO a) Potnik lahko ob prijavi vplača riziko odpovedi. Sporazum o odpovednem riziku se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja odpovedni riziko le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila. b) Odpovedni riziko znaša 5% cene turističnega aranžmaja. S programom se lahko določi tudi drugačna višina odpovednega rizika, ali, da odpovedni riziko ni mogoč. c) Ne glede na plačani odpovedni riziko KitePack v primeru potnikove odpovedi zadrži stroške rezervacije, znesek vplačanega odpovednega rizika in rezervacijsko pristojbino (TSC) v primeru nakupa letalske karte. d) KitePack tudi ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega turističnega aranžmaja (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd..). e) Potnik lahko uveljavlja odpovedni riziko najkasneje do dve uri pred pričetkom turističnega aranžmaja, v kolikor v splošnih pogojih zavarovalnice ni določeno drugače. Kot pričetek turističnega aranžmaja se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda ali v primeru lastnega prevoza ura, ko lahko potnik dejansko prevzame nastanitveni objekt. f) Kdaj potnik ne more uveljavljati odpovednega rizika: -Po datumu pričetka turističnega aranžmaja dogovorjenega v pogodbi o turističnem aranžmaju. -Za čas neizkoriščenega dela turističnega aranžmaja -Kadar prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) potnika ne sprejme na prevoz iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave in ne glede ali se to zgodi na pričetku turističnega aranžmaja ali med njim. Potnik je v takem primeru odgovoren tudi za vso povzročeno škodo. -Kadar potnik ne predloži ustreznega pisnega dokazila o upravičenem razlogu odpovedi turističnega aranžmaja. g) V primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove turistični aranžma oziroma odstopi od pogodbe o turističnem aranžmaju, ima KitePack pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo turističnega aranžmaja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. h) Pri zavarovanju odpovednega rizika turističnega aranžmaja KitePack nastopa kot informator zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi. i) V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi pri kateri izmed zavarovalnic sam, uveljavlja svoje pravice iz naslova tega zavarovanja direktno pri zavarovalnici. 9. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA a) KitePack si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi turističnega aranžmaja ali do spremembe njegovega programa. KitePack si pridržuje pravico do odpovedi turističnega aranžmaja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za turističen aranžma ne prijavi potrebno število potnikov. b) Če v ponudbi ali pogodbi o turističnem aranžmaju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov za izvedbo turističnega aranžmaja 10 potnikov v posamezni skupini. c) KitePack si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe o turističnem aranžmaju, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa turističnega aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za KitePack pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe o turističnem aranžmaju ne bi sklenil, če bi obstajale ob njeni sklenitvi. d) KitePack lahko odstopi od pogodbe o turističnem aranžmaju in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe o turističnem aranžmaju, ki jo je sklenil z KitePackom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o potniku(-ih), njihovem številu ali starosti, oziroma je pred in med izvajanjem turističnega aranžmaja prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil KitePack-a. e) KitePack si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi turističnega aranžmaja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri turističnega aranžmaja, če se spremenijo pogoji za turistični aranžma (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere KitePack ne more vplivati), brez odškodnine za potnika. f) KitePack ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom turističnega aranžmaja. V teh primerih lahko uredi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. g) V primeru, da KitePack odpove turistični aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene turističnega aranžmaja razen povračil stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani in dejansko nastalih stroških, ki se ne morejo povrniti. h) O morebitni spremembi turističnega aranžmaja KitePack potnika nemudoma obvesti. Če KitePack oziroma drug organizator turističnega aranžmaja odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. i) KitePack ne odgovarja za zamude avtobusov, letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. j) V primeru, da stanje na kraju samem KitePacku ne dopušča namestitve potnika v naročenem objektu, lahko KitePack namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije. 10. POTOVALNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI a) Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. b) Potnik, ki se prijavlja za turistični aranžma v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. c) V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in KitePack za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev turističnega aranžmaja potnika iz tega naslova ne odgovarja. d) Potnik si je dolžan pred pričetkom turističnega aranžmaja, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna KitePack po določilih o potnikovi odpovedi turističnega aranžmaja. V primeru, da potniku ureja vizum KitePack, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov KitePack potniku ne vrača. KitePack ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje KitePacka pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni turističnega aranžmaja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar KitePacku ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi. e) Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih turističnega aranžmaja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci turističnega aranžmaja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev turističnega aranžmaja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem turističnega aranžmaja zgolj potnik sam. f) Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na turističnem aranžmaju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka turističnega aranžmaja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljevanja turističnega aranžmaja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem. 11. OBVESTILA PRED PRIČETKOM TURISTIČNEGA ARANŽMAJA a) KitePack potniku obvestila pred pričetkom turističnega aranžma z navadno pošto ne pošilja. Potniki prejmejo obvestilo pred pričetkom turističnega aranžmaja na svoj elektronski naslov. Potniki lahko obvestilo naročijo tudi preko elektronskega naslova info@kitepack.com. b) Morebitne stroške ali škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen elektronski naslov, za namen pogodbe o turističnem aranžmaju ali obvestila pred turističnim aranžmajem, nosi potnik. 12. ZDRAVSTVENI PREDPISI a) Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za turistične aranžmaje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument o cepljenju. b) Cepljenje je obvezno tudi, če je predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o turističnem aranžmaju in ne predstavlja opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. c) V primeru, da so v programu za turistične aranžmaje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. KitePack ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev turističnega aranžmaja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. 13. PRTLJAGA a) Za prevoz, poškodovanje, uničenje ali izgubo potnikove prtljage je odgovoren izključno prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni...) in ne KitePack. Za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu je odgovoren potnik. b) Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. c) Za prevoz posebne prtljage – športne opreme (kajt oprema, kolo, surf oprema) mora potnik prevozniku plačati doplačilo po cenah prevoznika. V vsakem primeru je potrebno prevoz tovrstne prtljage OBVEZNO najaviti že ob prijavi. Prevoznik si zaradi omejenih kapacitet pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. d) Potnik ima možnost, da mu najavo pri prevozniku naredi KitePack. KitePack to storitev opravi brezplačno. e) Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. f) Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik sam izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. g) KitePack ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev. 14. TOČNOST PREVOZNIKOV a) KitePack ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. KitePack ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. b) KitePack si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa KitePack nima vpliva. c) Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa turističnega aranžmaja, saj sta prvi in zadnji dan turističnega aranžmaja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku. d) Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja turističnega aranžmaja preveriti uro povratka.

15. IZGUBA DOKUMENTOV a) Če potnik med turističnim aranžmajem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje turističnega aranžmaja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. b) Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na organizatorja turističnega aranžmaja. c) V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti turistični aranžma, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega turističnega aranžmaja ali povrnitve stroškov. 16. INFORMACIJE a) Vse informacije, ki veljajo so pisne. Veljajo informacije: iz objave turističnega aranžmaja na internetni strani, pogodbe o turističnem aranžmaju in obvestila o turističnem aranžmaju. b) Fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato KitePack ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter njihov izgled. c) Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato KitePack ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem. d) Navodila, posebni pogoji in koristne informacije objavljene na internetni strani, katalogu, cenikih in drugih dokumentih KitePack, veljajo za vsa turistične aranžmaje, ter so sestavni del splošnih pogojev. 17. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV a) Namestitveni objekti za potnike pri KitePack potovanjih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero KitePack ali drugi organizator nima vpliva. Standardi namestitvenih objektov med različnimi državami in kraji so različni in neprimerljivi. b) Hišni redi, prehrana, storitve kakor tudi ostala ponudba namestitvenih objektov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. c) Pri potovanjih označenih z "all inclusive", je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta brezalkoholna pijača. d) Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator turističnega aranžmaja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. 18. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE a) Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji turističnega aranžmaja, predstavniku organizatorja turističnega aranžmaja, direktno izvajalcu storitev ali pooblaščeni lokalni turistični agenciji. Kadar bi bila reklamacija po vsebini lahko rešena na kraju samem (npr. čistoča sobe, oprema, lega sobe,…), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. KitePack ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem. b) Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, ali ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom organizatorja z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, KitePack ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene turističnega aranžmaja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom organizatorja sestavi pisno potrdilo. Po povratku s turističnega aranžmaja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka turističnega aranžmaja, poslati pisno pritožbo na naslov KitePack, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. c) Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za turistične aranžmaje, pri katerem KitePack ni organizator turističnega aranžmaja, bo KitePack pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju turističnega aranžmaja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. V primeru, da KitePack nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju storitev. Brez pisne reklamacije KitePack ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. d) Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer KitePack take reklamacije ne bo obravnaval. e) Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. f) V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima KitePack pravico do odpovedi turističnega aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vse turistične aranžmaje za katere je sklenjena pogodba o turističnem aranžmaju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo. 19. UPORABA PODATKOV a) KitePack vse podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene trženja, prodaje in obveščanja o ponudbi KitePacka in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na turistični aranžma ali kadarkoli kasneje. 20. KONČNA DOLOČILA a) V vseh cenah iz ponudbe KitePacka je že vključen davek na dodano vrednost. b) V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v stalnem prebivališču kupca. c) Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva njihove objave. 21.POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV a) Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008): V primeru odpovedi turističnega aranžmaja zaradi premajhnega števila prijavljenih potnikov, mora KitePack o tem obvestiti potnike najkasneje 7 dni pred odhodom. Če zaradi dviga cene goriv, menjalnih tečajev ali drugih stroškov pride do dviga cene turističnega aranžmaja mora biti potnik o tem obveščen vsaj 20 dni pred odhodom in ima v primeru dviga za več kot 10% možnost odstopa in povračila denarja. Rok za reklamacijo je 2 meseca po koncu turističnega aranžmaja. Odgovor na reklamacijo je v roku 8 dni po prejemu reklamacije. 22.TURISTIČNI ARANŽMAJI, KJER JE KITEPACK POSREDNIK a) V primerih, kjer KitePack ni organizator turističnega aranžmaja ampak le posrednik, podaja potniku prejete informacije od drugega organizatorja in mu pomaga pri prijavi na turistični aranžma. b) Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi turističnega aranžmaja so v skladu z veljavnimi pogoji dejanskega organizatorja. c) Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na pogodbi o turističnem aranžmaju. d) KitePack prodaja tovrstna turistične aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. e) Morebitne reklamacije rešuje dejanski organizator turističnega aranžmaja. 23.DARILNI BON a) Darilni bon je dokument v elektronski ali tiskani obliki, ki ga ponudnik izda naročniku proti plačilu. Vsak darilni bon je označen z imenom in priimkom naročnika in storitvijo za katero je namenjen. b) Veljavnost darilnega bona je 12 mesecev od dneva izdaje bona, razen v primeru, ko je na bonu to drugače navedeno. c) Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost storitve višja od vrednosti darilnega bona, mora naročnik razliko doplačati. V primeru, da je vrednost storitve nižja od vrednosti darilnega bona, se naročniku razlika ne povrne.SPLOŠNI POGOJI KITEPACK ŠOLE KAJTANJA SPLOŠNA DOLOČILA a) Ti splošni pogoji KitePack šole kajtanja veljajo za vse šole kajtanja (v nadaljevanju »šola kajtanja«), ki jih organizira KITEPACK kot ponudnik storitve (v nadaljevanju »ponudnik«) in osebo, ki se prijavlja za šolo kajtanja osebno, telefonsko ali preko interneta, kot naročnik (v nadaljevanju »naročnik«). b) Za izvedbo šole kajtanja se uporablja športna – kajt oprema, ki je sestavljena iz kajta, bara z vrvmi, deske, trapeza, in čelade (v nadaljevanju »oprema«). Pri izvedbi posamezne šole kajtanja lahko naročnik uporablja svojo opremo ali jo da ponudnik naročniku v najem in uporabo za čas izvajanja šole kajtanja. PRIJAVA a) Naročnik se na šolo kajtanja lahko prijavi preko interneta, osebno ali telefonsko. b) V primeru prijave preko interneta naročnik sprejme te splošne pogoje z izpolnitvijo obrazca za prijavo v šolo kajtanja. V primeru osebne ali telefonske prijave se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je osebno ali telefonsko naročil šolo kajtanja. c) V primeru, da naročnik ob prijavi posreduje napačne podatke, je odgovoren za vse nastale stroške in/ali posledice. d) Na šolo kajtanja se lahko prijavijo osebe starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let se lahko prijavijo zgolj s posebnim pisnim dovoljenjem staršev ali skrbnikov. PLAČILO a) Plačilo se izvede na podlagi izdanega računa. Za plačilo se šteje dan, ko ponudnik prejme plačilo na transakcijski račun ali v gotovini. Plačilo se izvede v enkratnem znesku. V primeru neplačila v navedenem roku se prijava šteje za brezpredmetno. Po prejetem plačilu je prijava potrjena. CENE a) Cene vseh šol kajtanja so navedene pri ponudbi šola kajtanja na internetni strani ponudnika www.KitePack.com. UPORABA PODATKOV a) KitePack vse osebne podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da naročnik s prijavo in plačilom pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izvede šola kajtanja ter tudi za namene trženja, prodaje in obveščanja o drugi ponudbi KitePacka ali njegovih poslovnih partnerjev. Naročnik ima vedno možnost, da od naročnika zahteva, da le-ta prekine s trženjem in obveščanjem o drugi ponudbi. RAVNANJE Z OPREMO a) Pri izvajanju šole kajtanja lahko da ponudnik naročniku v uporabo opremo. Naročnik se zavezuje, da bo opremo uporabljal v skladu z namenom uporabe in z njo ravnal skrbno, kot dober gospodar. b) Ob prevzemu opreme, ponudnik in naročnik opremo pregledata in s podpisom zapisnika potrjujeta stanje opreme. c) S podpisom zapisnika naročnik potrjuje, da mu je ponudnik razložil pravilno ravnanje z opremo in ga seznanil z varnostnimi določili. Naročnik nima pravice do kakršnihkoli popravil opreme, razen če je tako dogovorjeno z ponudnikom. d) Naročnik ponudniku jamči za poškodbe, ki so na opremi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe, kot tudi za izgubo opreme (npr. kraja) v času najema. Vse morebitne poškodbe ali izgubo/krajo mora naročnik takoj sporočiti ponudniku e) Stroške popravil poškodb na opremi, ki so nastale zaradi malomarnega ravnanja ali neupoštevanja navodil in opozoril ponudnika krije naročnik. DOLŽNOSTI NAROČNIKA a) Naročnik je dolžan: • skrbeti za svojo varnost, varnost ostalih udeležencev šole kajtanja in vseh preostalih ljudi, ki se nahajajo v bližini kraja izvajanja šole kajtanja • skrbeti za opremo, ki se uporablja pri izvajanju šole kajtanja na način, kot mu ga določi ponudnik • upoštevati varnostna navodila za uporabo • ne biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih pomirjevalnih sredstev tekom izvajanja šole kajtanja. • biti v ustrezni psihični in fizični kondiciji • se zdravstveno in nezgodno zavarovati pred pričetkom izvajanja šole kajtanja ODGOVORNOST NAROČNIKA a) Šola kajtanja se izvaja na lastno odgovornost naročnika. Naročnik je odgovoren za vso nastalo škodo na sebi, izposojeni opremi, tuji opremi in stvareh ter tretjim osebam. ODGOVORNOST PONUDNIKA a) Ponudnik jamči, da bo naročniku zagotovil izvajanje šole kajtanja v dogovorjenem terminu, z dogovorjeno opremo, na dogovorjenem mestu. NAROČNIKOVA SPREMEMBA IN ODPOVED STORITVE a) Naročnik ima pravico do odpovedi šole kajtanja. Odpoved mora biti sporočena ponudniku pisno (pošta, email). b) Ponudnik ima pravico zaračunati naročniku administrativne in vse druge (prevozne, logistične) stroške, ki so nastali s prijavo in odpovedjo na šolo kajtanja. Višino teh stroškov je omejena na največ 50% vrednosti šole kajtanja za katero se je naročnik prijavil. Točen znesek se določi po prejeti odpovedi. c) Odpoved šole kajtanja mora biti opravljena najmanj 7 dni pred predvidenim terminom opravljanja šole kajtanja. V primeru, da je rok krajši od 7 dni ima ponudnik možnost zaračunati storitev v 100% vrednosti. d) Naročnik ima možnost spremeniti termin izvedbe šole kajtanja, v kolikor je to možno s strani ponudnika. Doplačilo za spremembo termina se zaračuna v višini 20% vrednosti osnovne storitve. e) Med opravljanjem šole kajtanja lahko naročnik prekine šolo kajtanja na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru nima pravice do povračila zneska plačenega za storitev, ne delno ne v celoti. f) Naročnik ima brez dodatnih stroškov možnost prenesti šolo kajtanja na tretjo osebo, za katero veljajo isti splošni pogoji kot za naročnika. ZAMUDA PRI OPRAVLJANJU STORITVE a) V primeru, da naročnik zamudi dogovorjeni termin za opravljanje šole kajtanja, mu ponudnik ni dolžan vrniti denarja plačanega za storitev. POMANJKANJE VETRA a) Pomanjkanje vetra ni razlog za neizvedbo šole kajtanja in ponudnik iz tega razloga naročniku ni dolžan vračati denarja plačanega za šolo kajtanja, lahko pa mu ponudi nadomestni termin vendar zgolj v primeru, da zaradi pomanjkanja vetra šole kajtanja ni bilo možno izvajati več kot 50% predvidenega časa. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE a) Naročnik mora na morebitne nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju šole kajtanja opozoriti ponudnika takoj po nastanku nepravilnosti ali pomanjkljivosti. Nepravilnosti ali pomanjkljivosti zanje ni moč grajati naknadno po končani storitvi. PONUDNIKOVA ODPOVED STORITVE a) Ponudnik si pridržuje pravico do popolne ali delne odpovedi izvedbe storitve, če pred ali med izvajanjem šole kajtanja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da šole kajtanja ne bi ponudil naročniku, če bi zanje vedel. V takih primerih ima naročnik pravico, do povračila plačanega zneska. b) Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa opravljanja šole kajtanja zaradi sprememb na katere ponudnik ne more vplivati (višja sila). Ponudnik ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom šole kajtanja. V teh primerih lahko ponudnik naročnikom zagotovi šolo kajtanja v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. KONČNA DOLOČILA a) Vse spore v zvezi z šolo kajtanja in temi splošnimi pogoji poskušata ponudnik in naročnik rešiti sporazumno.


Ti splošni pogoji veljajo od 1.1.2020 dalje.

106 views

DARE TO DREAM KAJT CHALLENGE 2021

Si tudi ti eden/ena tistih kajtarjev/kajtark ki si na začetku kajt sezone postavi (visoke) cilje, kaj vse se boš letos do konca sezine novega naučil/-a? Katere trike boš ovladal/-a, kako visoko boš sk

Kommentare


bottom of page